Udane wa­ka­cje? Zo­bacz jakie to pro­ste!

Aby w pełni cie­szyć się od­po­czyn­kiem, warto za­dbać o bez­pie­czeń­stwo i wy­ku­pić ubez­pie­cze­nie po­dró­ży.

udane-wakacjeCoraz wię­cej Po­la­ków de­cy­du­je się na ro­dzin­ny wy­jazd za gra­ni­cę – dzi­siaj nie jest to przy­wi­lej wy­bra­nej grupy, ale roz­ryw­ka do­stęp­na nie­mal dla każ­de­go. Gwa­ran­cja po­go­dy, przy­stęp­ne ceny, licz­ne pro­mo­cje – to wszyst­ko spra­wia, iż co roku wra­sta licz­ba pol­skich ro­dzin de­cy­du­ją­cych się na za­gra­nicz­ne wa­ka­cje. Jed­nak – jak po­ka­zu­ją ba­da­nia – duża grupa pol­skich tu­ry­tów nie widzi po­trze­by za­ku­pu do­dat­ko­wych polis gwa­ran­tu­ją­cych bez­pie­czeń­stwo pod­czas wa­ka­cyj­nych wo­ja­ży. To błąd. Od­po­wied­nio do­bra­ny pa­kiet ubez­pie­czeń za­pew­nia nie­mal cał­ko­wi­tą ochro­nę, a po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, jakie się zy­sku­je dzię­ki po­li­sie spra­wia, iż wa­ka­cyj­ny wy­jazd bę­dzie udany i bez­stre­so­wy.

Dla­cze­go warto wy­ku­pić ubez­pie­cze­nie po­dró­ży?

Za­gra­nicz­ne wa­ka­cje to szan­sa na prze­ży­cie fan­ta­stycz­nej przy­go­dy. Aby w pełni cie­szyć się za­słu­żo­nym od­po­czyn­kiem, warto za­dbać o bez­pie­czeń­stwo i wy­ku­pić ubez­pie­cze­nie po­dró­ży. Po­li­sa tu­ry­stycz­na po­sia­da wiele zalet, mię­dzy in­ny­mi:
– za­pew­nia pomoc me­dycz­ną w każ­dym za­kąt­ku świa­ta i po­kry­wa kosz­ty le­cze­nia,
– po­kry­wa kosz­ty ewen­tu­al­ne­go trans­por­tu do Pol­ski,
– gwa­ran­tu­je pomoc w przy­pad­ku nie­szczę­śli­we­go wy­pad­ku bądź zda­rze­nia lo­so­we­go,
– ubez­pie­cza bagaż, sprzęt elek­tro­nicz­ny bądź spor­to­wy na wy­pa­dek kra­dzie­ży, uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia.
Waż­nym ele­men­tem polis tu­ry­stycz­nych jest ubez­pie­cze­nie od ewen­tu­al­nych kosz­tów zwią­za­nych z re­zy­gna­cją z wy­jaz­du. Na więk­szość nie­prze­wi­dzia­nych sy­tu­acji nie ma się wpły­wu, a wy­ku­pio­ny od­po­wied­nio wcze­śniej pa­kiet ubez­pie­czeń po­zwa­la od­zy­skać pie­nią­dze za nie­zre­ali­zo­wa­ną wy­ciecz­kę.

Ro­dza­je ubez­pie­czeń tu­ry­stycz­nych

Stan­dar­do­we ubez­pie­cze­nie po­dró­ży obej­mu­je przede wszyst­kim do­dat­ko­wą ochro­nę od kosz­tów le­cze­nia, utra­ty lub znisz­cze­nia ba­ga­żu oraz na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków. Jed­nak ofer­ty ubez­pie­czeń tu­ry­stycz­nych są obec­nie dużo więk­sze – umoż­li­wia­ją do­bra­nie po­li­sy do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Każda osoba wy­jeż­dża­ją­ca za gra­ni­cę może do­dat­ko­wo wy­ku­pić ubez­pie­cze­nie OC, które po­kry­wa kosz­ty strat spo­wo­do­wa­nych przez sa­me­go tu­ry­stę. Do­dat­ko­wo ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy praw­ni­ka bądź tłu­ma­cza, a także kie­row­cy bądź warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go. Na­to­miast w przy­pad­ku wy­jaz­du w góry warto za­opa­trzyć się w do­dat­ko­we ubez­pie­cze­nie po­kry­wa­ją­ce kosz­ty ewen­tu­al­nej po­mo­cy ra­tow­ni­ków gór­skich.

Ubez­pie­cze­nie po­dró­ży to ważny ele­ment wa­ka­cyj­ne­go wy­jaz­du. Przede wszyst­kim gwa­ran­tu­je ochro­nę i bez­pie­czeń­stwo – co jest szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku wy­jaz­du z dzieć­mi. Do­dat­ko­wo za­osz­czę­dza sporo ner­wów i stre­su, dzię­ki czemu ro­dzin­ny wy­jazd może przy­nieść wiele ra­do­ści i nie­za­po­mnia­nych chwil.