Ubez­pie­cze­nia Nysa

Po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa wy­ni­ka­ją­ce z po­sia­da­nia od­po­wied­nio do­bra­nej do na­szych po­trzeb po­li­sy OC gwa­ran­tu­je moż­li­wość bez­tro­skie­go po­dró­żo­wa­nia, upra­wia­nia spor­tów i wy­ko­ny­wa­nia wielu in­nych czyn­no­ści. To nor­mal­ne, że każdy z nas ma inne po­trze­by, dla­te­go nie ma jed­nej, uni­wer­sal­nej ofer­ty ubez­pie­cze­nia. W na­szej fir­mie uważ­nie przy­glą­da­my się po­trze­bom oraz ocze­ki­wa­niom od­wie­dza­ją­cych nas osób. Za­wsze pro­po­nu­je­my kilka wa­rian­tów, abyś mógł wy­brać taki, który naj­le­piej od­po­wie na Twoje ocze­ki­wa­nia.

OC Nysa i oko­li­ce. Wy­bierz ubez­pie­cze­nie, które po­zwo­li Ci po­czuć spo­kój

Ubez­pie­cze­nie OC jest obo­wiąz­ko­we dla każ­de­go po­sia­da­cza sa­mo­cho­du. To dzię­ki niemu po­kry­wa­ne są kosz­ty le­cze­nia i udzie­la­nia po­mo­cy po­szko­do­wa­nym w wy­pad­kach ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Jeśli więc po­szu­ku­jesz ubez­pie­cze­nia OC na miarę Two­ich ocze­ki­wań — za­pra­sza­my. Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma to­wa­rzy­stwa­mi, ta­ki­mi jak Al­lianz, Aviva, Com­pen­sa, Con­cor­dia, Ge­ne­ra­li, ERGO He­stia, HDI, In­ter­Risk, Link4, MTU, Pro­ama, PZU, Si­gnal Iduna, TUW TUW (lub TUW), TUZ TUW (lub TUZ), Uni­qua, Warta, Wie­ner czy YouCan­Dri­ve. Dzię­ki tak sze­ro­kiej ofer­cie je­ste­śmy w sta­nie za­pro­po­no­wać Ci OC z ko­rzyst­ną ratą, zniż­ką czy za­kre­sem, jaki obej­mu­je ubez­pie­cze­nie.

Ubez­pie­cze­nie OC dla wła­ści­cie­li domów, spor­tow­ców, rol­ni­ków, po­dró­żu­ją­cych i se­nio­rów

Ubez­pie­cza­my wszyst­ko i każ­de­go. Nie­za­leż­nie od tego, ile masz lat ani co na co dzień ro­bisz, u nas znaj­dziesz ofer­tę skro­jo­ną na miarę Two­ich po­trzeb. Co wię­cej — pro­po­nu­je­my zakup po­li­sy OC na raty — nawet na 12, dzię­ki czemu mo­żesz wy­brać także szer­szy wa­riant, nie mar­twiąc się o do­mo­wy bu­dżet. Nie masz czasu? Za­dzwoń do nas, a my przy­go­tu­je­my dla Cie­bie ofer­tę przez te­le­fon. Ko­rzy­sta­jąc z na­szych usług, nie mu­sisz się o nic mar­twić — wszel­ką do­ku­men­ta­cję za­ła­twi­my za Cie­bie. Ho­no­ru­je­my też Opol­ską Kartę Ro­dzi­ny i Se­nio­ra oraz Kartę Dużej Ro­dzi­ny.

Dobre ubez­pie­cze­nie OC w Nysie? Tylko w biu­rze Grod­kow­skie­go Cen­trum Ubez­pie­czeń!

Mamy naj­tań­sze ubez­pie­cze­nia OC w oko­li­cy Nysy. Co wię­cej — ce­chu­je nas in­dy­wi­du­al­ne i rze­tel­ne po­dej­ście do każ­de­go Klien­ta. Ser­decz­nie za­pra­sza­my do od­wie­dze­nia na­sze­go biura od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 8 do 17 oraz w so­bo­ty od 8 do 13. Masz py­ta­nia? Za­dzwoń lub na­pisz — od­bie­ra­my te­le­fo­ny, maile i ob­słu­gu­je­my ko­mu­ni­ka­to­ry takie jak Mes­sen­ger czy What­sApp.

Za­dbaj o to, co ko­chasz — wy­bierz ubez­pie­cze­nie: Nysa i oko­li­ce

Ko­chasz da­le­kie po­dró­że, jeź­dzisz na co dzień autem lub wy­jąt­ko­wo czę­sto ko­rzy­stasz z po­mo­cy le­kar­skiej? A może upra­wiasz sport obar­czo­ny dużym ry­zy­kiem kon­tu­zji? Nie­za­leż­nie od tego, jak ak­tyw­ny je­steś i co ro­bisz na co dzień — mamy dla Cie­bie od­po­wied­nie ubez­pie­cze­nie. Po­mo­że­my Ci wy­brać po­li­sę, która ochro­ni Twoje zdro­wie i za­pew­ni w razie wy­pad­ku od­po­wied­nie środ­ki po­trzeb­ne na le­cze­nie. Nie wahaj się — za­dbaj o swoje bez­pie­czeń­stwo już dziś!

Sprawdź naj­lep­sze ubez­pie­cze­nia: Al­lianz, AXA, Com­pen­sa, Con­cor­dia i inne

Jako do­świad­czo­ny po­śred­nik pro­po­nu­je­my na­szym Klien­tom z Nysy bo­ga­tą ofer­tę To­wa­rzystw Ubez­pie­cze­nio­wych. Znaj­dziesz tu pro­po­zy­cje ta­kich marek jak PZU, Warta, HDI, TUW „TUW”, Ge­ne­ra­li, Pro­ama, ERGO He­stia, Uniqa, Link4, Si­gnal Iduna, Com­pen­sa, Wie­ner, In­ter­Risk, Al­lianz. Umów się na wi­zy­tę w na­szym cen­trum i po­wiedz nam, ja­kie­go ubez­pie­cze­nia po­trze­bu­jesz, a my po­rów­na­my ze sobą dzie­siąt­ki ofert i po­mo­że­my Ci wy­brać wa­riant naj­le­piej speł­nia­ją­cy Twoje ocze­ki­wa­nia. Teraz wy­jazd na wa­ka­cje, w po­dróż życia czy też co­ty­go­dnio­we tre­nin­gi będą o wiele spo­koj­niej­sze.

Za­pra­sza­my do Grod­kow­skie­go Cen­trum Ubez­pie­czeń

Ubez­pie­cze­nia to nasza pasja — do­sko­na­le wiemy, jak ważne jest życie i zdro­wie na­szych Klien­tów, dla­te­go w wybór od­po­wied­niej po­li­sy wkła­da­my wiele za­an­ga­żo­wa­nia. Słu­ży­my ra­da­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi z wie­lo­let­nie­go do­świad­cze­nia, dzię­ki czemu od­wie­dza­ją­ce nas osoby wy­cho­dzą z Cen­trum nie tylko za­do­wo­lo­ne, ale przede wszyst­kim — wy­po­sa­żo­ne w od­po­wied­nie ubez­pie­cze­nie. Masz py­ta­nia lub chcesz umó­wić się na spo­tka­nie z na­szym przed­sta­wi­cie­lem w Grod­ko­wie? Za­pra­sza­my do kon­tak­tu także Klien­tów z Nysy!