Ubez­pie­cze­nia dla rol­ni­ków

ubezpieczenia-dla-rolnikow-grodkow

Ubez­pie­cze­nia dla rol­ni­ków Grod­ków

Nie da się ukryć, że pro­wa­dząc go­spo­dar­stwo rolne, warto sko­rzy­stać z de­dy­ko­wa­nej do tego ofer­ty ubez­pie­czeń. De­cy­du­jąc się na od­po­wied­nią po­li­sę, bę­dziesz mógł cie­szyć się peł­nym bez­pie­czeń­stwem w okre­ślo­nym przez sie­bie ob­sza­rze, mogąc rów­nież w razie po­trze­by roz­sze­rzać bądź zmniej­szać jego za­kres. Ubez­pie­cze­nie dla rol­ni­ków może obej­mo­wać za­rów­no całe go­spo­dar­stwo, jak i osoby, które w nim pra­cu­ją, a także zwie­rzę­ta, zie­mio­pło­dy, sprzęt rol­ni­czy czy bu­dyn­ki. Co ważne, kie­ro­wa­ne jest ono nie tylko dla rol­ni­ków, ale też osób praw­nych i jed­no­stek bez oso­bo­wo­ści praw­nej, które chcą za­bez­pie­czyć swój tzw. ma­ją­tek ru­cho­my.

Zda­rze­nia lo­so­we i nie tylko, czyli kiedy wy­pła­ca się od­szko­do­wa­nie dla rol­ni­ka?

Bio­rąc pod uwagę to, że to wła­śnie za­kres po­li­sy de­ter­mi­nu­je to, jakie szko­dy bę­dzie ona obej­mo­wa­ła, w każ­dym OC ka­ta­log ten bę­dzie pre­zen­to­wał się nieco ina­czej. Za­sta­na­wiasz się jed­nak, jakie są przy­kła­do­we zda­rze­nia, od któ­rych na­stępstw może uchro­nić Cię do­brze do­bra­na po­li­sa? Są to wy­pad­ki, któ­rych efek­tem jest śmierć, uszko­dze­nie ciała lub roz­strój zdro­wia, szko­dy zwią­za­ne z ru­chem po­jaz­dów wol­no­bież­nych czy też zda­rze­nia lo­so­we — pożar, pod­to­pie­nie, hu­ra­gan, pio­run bądź grad. Je­że­li za­le­ży Ci na jak naj­bar­dziej kom­plek­so­wym ubez­pie­cze­niu, skon­tak­tuj się z nami już dziś. Z przy­jem­no­ścią po­mo­że­my w wy­bo­rze po­li­sy do­sto­so­wa­nej ide­al­nie do Two­ich po­trzeb!

Agen­cja nie­ru­cho­mo­ści rol­nych Grod­ków

Na każ­dym rol­ni­ku ciąży obo­wią­zek ubez­pie­cze­nia ziemi rol­nej i choć jest to wy­ma­ga­ne przez usta­wę, warto za­sta­no­wić się nad roz­sze­rze­niem OC o do­dat­ko­we ele­men­ty. Chciał­byś prze­stać mar­twić się nie­sprzy­ja­ją­cy­mi wa­run­ka­mi po­go­do­wy­mi, a może oba­wiasz się o kon­tu­zję przy pracy na roli? Wykup do­pa­so­wa­ne do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb ubez­pie­cze­nie dla rol­ni­ka już dziś. Za­pra­sza­my do współ­pra­cy!