Ubez­pie­cze­nia Brzeg

Życie nie za­wsze toczy się tak, jak sobie to za­pla­no­wa­li­śmy. Aby uchro­nić sie­bie oraz bli­skich przed przy­kry­mi kon­se­kwen­cja­mi roz­ma­itych zda­rzeń, warto za­wcza­su po­my­śleć o od­po­wied­nim za­bez­pie­cze­niu. Za­pra­sza­my do Grod­kow­skie­go Cen­trum Ubez­pie­czeń, gdzie znaj­dzie­my naj­lep­sze roz­wią­za­nie do­pa­so­wa­ne do Two­ich po­trzeb, ocze­ki­wań i wa­run­ków fi­nan­so­wych. Za­chę­ca­my do kon­tak­tu Klien­tów z Brze­gu, jak rów­nież oko­licz­nych miej­sco­wo­ści.

Ubez­pie­cze­nia dla Klien­tów z Brze­gu i oko­lic

W na­szym biu­rze po­znasz pro­po­zy­cje wy­bra­nych to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych w za­kre­sie ubez­pie­czeń ko­mu­ni­ka­cyj­nych, tu­ry­stycz­nych, na życie, nie­ru­cho­mo­ści, a także dla rol­ni­ków oraz firm. Na pod­sta­wie Two­ich ocze­ki­wań i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych przy­go­tu­je­my listę pro­po­zy­cji, które mo­żesz po­rów­nać, a na­stęp­nie wy­brać naj­bar­dziej ko­rzyst­ną opcję. Przed­sta­wi­my Ci wszyst­kie wa­rian­ty oraz in­for­ma­cje za­war­te w OWU dla każ­dej po­li­sy, abyś mógł pod­jąć roz­sąd­ną, prze­my­śla­ną de­cy­zję.

Ubez­pie­cze­nia OC Brzeg

Ubez­pie­cze­nie OC, czyli od od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej, jest obo­wiąz­ko­wym ubez­pie­cze­niem każ­de­go kie­row­cy po­sia­da­ją­ce­go wła­sny sa­mo­chód, choć to nie je­dy­na sy­tu­acja, w któ­rej warto o nie za­dbać. Daje ono bo­wiem ochro­nę na oko­licz­ność, w któ­rej zo­sta­niesz zo­bo­wią­za­ny do na­pra­wie­nia ja­kiejś szko­dy po­wsta­łej na sku­tek Two­je­go dzia­ła­nia. Nie oba­wiaj się, że po stłucz­ce na par­kin­gu z wła­snej kie­sze­ni bę­dziesz mu­siał po­kryć kosz­ty na­pra­wy bla­char­sko-la­kier­ni­czej sa­mo­cho­du osoby po­krzyw­dzo­nej. Z nami znaj­dziesz takie ubez­pie­cze­nie, które uwol­ni Cię od wszel­kich wy­dat­ków tego ro­dza­ju. Sprawdź, na jakie wa­run­ki OC mo­żesz li­czyć! Za­pra­sza­my Klien­tów z Brze­gu do Grod­kow­skie­go Cen­trum Ubez­pie­czeń!

GCU: spe­cja­li­ści od ubez­pie­czeń

Klien­tom z Brze­gu oraz oko­lic pro­po­nu­je­my spo­rzą­dze­nie listy ofert od spraw­dzo­nych to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, w tym mię­dzy in­ny­mi: Al­lianz, Aviva, Com­pen­sa, Con­cor­dia, Ge­ne­ra­li, ERGO He­stia, HDI, In­ter­Risk, Link4, MTU, Pro­ama, PZU, Si­gnal Iduna, TUW TUW (lub TUW), TUZ TUW (lub TUZ), Uni­qua, Warta, Wie­ner czy YouCan­Dri­ve. Przed­staw na­sze­mu agen­to­wi swoje ocze­ki­wa­nia, czyli jaką kwotę skład­ki je­steś w sta­nie każ­de­go mie­sią­ca opła­cać oraz na ja­kiej kwo­cie ubez­pie­cze­nia za­le­ży Ci naj­bar­dziej. Im wcze­śniej zde­cy­du­jesz się na po­li­sę na życie, tym mniej bę­dzie Cię ona kosz­to­wa­ła, po­nie­waż z wie­kiem Klien­ta zwięk­sza się mie­sięcz­na skład­ka. Do każ­dej ofer­ty do­łą­cza­my OWU, abyś mógł za­po­znać się z wszel­ki­mi wy­łą­cze­nia­mi czy in­ny­mi kwe­stia­mi do­ty­czą­cy­mi umowy z ubez­pie­czy­cie­lem. Prze­ko­naj się, że warto ubez­pie­czyć dom, miesz­ka­nie, sa­mo­chód, firmę, go­spo­dar­stwo rolne, za­gra­nicz­ną wy­ciecz­kę oraz wła­sne życie. Ser­decz­nie za­pra­sza­my Klien­tów z Brze­gu do od­wie­dze­nia GCU!