Ubez­pie­cze­nie dla dziec­ka – jaką wy­brać ofer­tę?

Dziec­ko pod­le­ga ochro­nie ubez­pie­cze­nia nie tylko pod­czas zajęć szkol­nych i prze­by­wa­nia w bu­dyn­ku oświa­ty, ale rów­nież wtedy, kiedy znaj­du­je się poza nim np. w domu, czy na za­ję­ciach spor­to­wych. Co wię­cej, ubez­pie­cze­nie obo­wią­zu­je rów­nież poza ro­kiem szkol­nym.

Wraz z roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go ro­dzi­ce stają przed za­da­niem wy­bo­ru ubez­pie­cze­nia dla swo­je­go dziec­ka. Te, które ofe­ru­je nam szko­ła, nie jest jed­nak obo­wiąz­ko­we — o czym nie wszy­scy opie­ku­no­wie wie­dzą. Al­ter­na­ty­wą dla ubez­pie­cze­nia szkol­ne­go jest to wy­ku­po­wa­ne in­dy­wi­du­al­nie. Które z nich jest ko­rzyst­niej­sze? I jakie ofer­ty mają dla dzie­ci ubez­pie­czy­cie­le?

Ubez­pie­cze­nie dziec­ka — ide­al­nie do­pa­so­wa­ne

Szkol­ne ubez­pie­cze­nie nie za­wsze bę­dzie od­po­wied­nie dla na­sze­go pod­opiecz­ne­go. Jeśli dziec­ko upra­wia sport, czy też ma inne za­in­te­re­so­wa­nia, które sta­wia­ją go w in­nych niż szkol­ne sy­tu­acjach, ko­niecz­ne może być wy­ku­pie­nie do­dat­ko­we­go (oprócz szkol­ne­go) ubez­pie­cze­nia. A to spo­wo­do­wa­ło­by po­nie­sie­nie przez ro­dzi­ców do­dat­ko­wych kosz­tów. Aby tego unik­nąć, warto wy­brać ubez­pie­cze­nie, które bę­dzie ide­al­nie do­pa­so­wa­ne do po­trzeb na­sze­go dziec­ka.

Od czego chro­ni ubez­pie­cze­nie dziec­ka?

Wy­pła­tę z ubez­pie­cze­nia otrzy­mu­je­my naj­czę­ściej wtedy, gdy nasze dziec­ko dozna trwa­łe­go uszczerb­ku na zdro­wiu. Nie­któ­rzy ubez­pie­czy­cie­le ofe­ru­ją rów­nież ubez­pie­cze­nie od:

  • po­by­tu w szpi­ta­lu,
  • po­waż­ne­go za­cho­ro­wa­nia,
  • opa­rze­nia lub od­mro­że­nia,
  • po­gry­zie­nia, uką­sze­nia i użą­dle­nia,
  • kosz­tów le­cze­nia i re­ha­bi­li­ta­cji,
  • wy­po­ży­cze­nia, za­ku­pu przed­mio­tów or­to­pe­dycz­nych i po­moc­ni­czych,
  • zda­rze­nia pod­czas wy­czy­no­we­go upra­wia­nia spor­tu.

To­wa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we dają rów­nież moż­li­wość roz­sze­rze­nia ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej m. in. w za­kre­sie kosz­tów ope­ra­cji pla­stycz­nej lub zwrot kosz­tów ko­re­pe­ty­cji.

Dla­cze­go warto zde­cy­do­wać się na ubez­pie­cze­nie dziec­ka?

Dziec­ko pod­le­ga ochro­nie ubez­pie­cze­nia nie tylko pod­czas zajęć szkol­nych i prze­by­wa­nia w bu­dyn­ku oświa­ty, ale rów­nież wtedy, kiedy znaj­du­je się poza nim np. w domu, czy na za­ję­ciach spor­to­wych. Co wię­cej, ubez­pie­cze­nie obo­wią­zu­je rów­nież poza ro­kiem szkol­nym. Kosz­ty wy­ku­pu ubez­pie­cze­nia są nie­wiel­kie. Al­ter­na­tyw­nie — jeśli ro­dzi­ce nie chcie­li­by wy­ku­pić ubez­pie­cze­nia — za wszel­kie kon­se­kwen­cje nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków mu­sie­li­by pła­cić z wła­snej kie­sze­ni, a jak po­wszech­nie wia­do­mo, pro­ce­du­ry me­dycz­ne nie na­le­żą do naj­tań­szych. Wykup ubez­pie­cze­nia dla kil­ko­ro dzie­ci po­zwa­la ro­dzi­com na uzy­ska­nie do­dat­ko­wych zni­żek.

Jeśli za­sta­na­wia­ją się Pań­stwo nad wy­bo­rem ubez­pie­cze­nia dla dziec­ka, to za­chę­ca­my do od­wie­dze­nia na­sze­go biura w Grod­ko­wie. Z przy­jem­no­ścią po­mo­że­my Pań­stwu do­pa­so­wać naj­lep­szą ofer­tę.